Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die HorseStep aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op HorseStep wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

HorseStep sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van HorseStep, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om HorseStep te kunnen raadplegen.

Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt de HorseStep geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door welke vorm dan ook.

Verder bent u zelf verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. Bij ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan behoudt HorseStep zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de site te gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, portretrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij HorseStep.com.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door van de site gebruik te maken, stemt u in met inhoud en formulering van deze disclaimer.